Hem
Företaget
Tjänster
Nyheter
Seminarier
Historia
På Jobbet
Kontakta oss
Uppdrag
Andra projekt
Historia
Historien i korthet…

Tomorrow Media bildades redan 1990 men var fram till år 2000 framförallt ett holdingbolag för publicistisk verksamhet som startats av bolagets ägare Claes Sjöberg. Under ett antal år byggde han upp en liten företagsgrupp kring nyheter och analyser om företag och deras arbete med miljö, socialt ansvar och hållbar utveckling. Produkterna och tjänsterna bestod av MiljöRapporten, ett nyhetsbrev för den svenska marknaden, e-postnyheter, seminarier och den internationella tidskriften Tomorrow. Publikationerna såldes till nya ägare år 1998 och 2000.
Från 2001 börjadeTomorrow Media arbeta med konsultuppdrag för svenska och internationella företag, inriktade på att förbättra sin affärsutveckling eller kommunikation inom miljö- och hållbarhetsfrågor. 2004 såldes en del av verksamheten till PR-byrån Gullers Grupp. År 2007 återvände Claes Sjöberg till egen verksamhet inom Tomorrow Media AB. Bolaget arbetar främst med rådgivning, analyser och utbildning. En del av verksamheten bedrivs i dotterbolaget Tomorrow Expedition AB.


… och historien i en längre version.
Claes Sjöberg var under sex år på 1980-talet miljö- och vetenskapsreporter på Dagens Eko. 1988 lämnade han Sveriges Radio för att undervisa på Journalisthögskolan och skriva böcker. Boken Miljöjournalistik publicerades 1989. Tillsammans med Bo Thunberg skrev han också Miljöboken, en lärobok för gymnasieskolan.
 
MiljöRapporten
Grundade MiljöRapporten
1989 grundade Claes Sjöberg nyhetsbrevet MiljöRapporten som riktade in sig på att skildra det framväxande miljöarbetet inom näringslivet. Nyhetsbrevet blev inom några år den ledande informationskällan för de allt fler miljöcheferna på svenska och skandinaviska företag. Nyhetsbrevet var marknadsledande och redaktionen startade också olika kringverksamheter för den professionella läsekretsen, som seminarier och dagliga nyheter med e-post.
 
Ofta först med nyheter inom området
Tonvikten var lagd på att oberoende och fristående från miljöområdets aktörer ge en rak och snabb journalistisk beskrivning av nyheter och händelser. Genom åren har ett flertal väl renommerade miljöjournalister varit anställda eller knutna till verksamheten, som Susanna Baltscheffsky, Tomas Carlberg, Magnus Kristenson och Gunhild Arby. Den som dock framförallt präglade MiljöRapporten var redaktören Eva Bingel som var huvudansvarig för nyhetsbevakningen.

Tomorrow Magazine
Tomorrow Magazine
1991 grundade Claes Sjöberg tillsammans med reklammannen Thorleif Håwi, Tomorrow Magazine, en internationell tidskrift om företag och globala miljöfrågor. Tidskriften blev, liksom nyhetsbrevet en framgång och hade efter några års verksamhet spridning till prenumeranter och företagskunder i Europa och Nordamerika. Thorleif Håwi lämnade verksamheten redan efter något år, istället kom nya medarbetare och delägare i bolaget Tomorrow Publishing, ett dotterbolag till Tomorrow Media.

Internationellt anseende
Tidskriftens redaktör Kim Lougran, marknadschef Astrid von Schmeling och formgivarna Anders och Micael Wiking, byggde tillsammans med Claes Sjöberg och övriga medarbetare upp en internationellt mycket ansedd tidskrift. Tidskriftens redaktion låg i Stockholm men så gott som alla skrivande medarbetare liksom flera av annonssäljarna var spridda över världen. Tomorrow Magazine var ett exempel på att miljöfrågor, och senare också hållbarhet, inte behövde skildras på ett tråkigt sätt utan som ett spännande inslag i näringslivets affärsutveckling och kommunikation med omvärlden.

Tomorrow Avisory Board
Den rådgivande redaktionskommitten vid möte i Stockholm. Rådet bestod av representanter från institut och organisationer inom miljöområdet, som t ex Worldwatch i USA, Panosinstitutet i Storbritannien, Keystone Center i USA, IUCN i Schweiz och Lega Per L´Ambiente i Italien.

E& T köper MiljöRapporten
Ekonomi & Teknik Förlag, ett fackpressförlag som bl a gav ut Affärsvärlden, Ny Teknik, Elektroniktidningen och Dagens Medicin, köpte MiljöRapporten 1998. Claes Sjöberg anställdes och blev ansvarig för förlagets nyhetsbrev, som även omfattade nyhetsbrevet Konsultvärlden och den årliga Konsultguiden.

Nyhetsbrev blir tidning
MiljöRapporten
På E &T Förlag gjordes MiljöRapporten om, från nyhetsbrev till tidning, vilket innebar mer avancerad layout, fyrfärg, offsettryckning och annonser. Dessutom startades årsboken MiljöGuiden. I början av år 2000 slutade Claes Sjöberg på E & T Förlag efter mer än tio år som chefredaktör och utgivare av MiljöRapporten.

Tomorrow Magazine säljs
Claes Sjöberg återvände år 2000 till Tomorrow Magazine som vd i bolaget Tomorrow Publishing. Bolagets huvudprodukt tidskriften hade vid det laget distribution till över 100 länder, med tonvikten i Västeuropa och Nordamerika. Tidskriften hade nu fokus inte bara på miljö utan också på företagens sociala ansvar, etik och hållbarhet. Fortsatt expansion med egna medel visade sig dock svår och Tomorrow Publishing såldes därför mot slutet av året till det nybildade bolaget Global Responsibility, vars affärsidé var att hjälpa företag att kommunicera sin hållbarhetsprestanda med hjälpa av en Internetbaserad kommunikationsplattform. Efter försäljningen skedde en omfattande omorganisation, med ny säljorganisation och redaktion. Claes Sjöberg kvarstod i bolaget en tid efter försäljningen men lämnade sedan över verksamheten till de nya ägarna.
 
Tomorrow Media
Tomorrow Media blir konsultbolag
Under hösten 2001 startade Claes Sjöberg konsultverksamhet tillsammans med Charlotte Sjöquist, affärsutvecklare och tidigare managementkonsult. Knuten till verksamheten blev också Eva Bingel, tidigare redaktör för MiljöRapporten liksom ett antal inhyrda specialister på CSR, Corporate Social Responsibility. Affärsidén var att arbeta med kvalificerade uppdrag inom CSR - området. Efter att ha arbetat med en rad kunder som IKEA, Skanska, IVL och SAS, förvärvades Tomorrow Medias konsultverksamhet hösten 2004 av Gullers Grupp Informationsrådgivare AB. Samgåendet med Gullers innebar fler komplexa och avancerade projekt inom CSR såsom kvalificerad rådgivning, produktion och varumärkesuppbyggnad.
År 2007 lämnade Claes Sjöberg Gullers Grupp och återgick till egen verksamhet, dels inom Tomorrow Media AB och det inom nystartade bolaget Tomorrow Expedition. De flesta av uppdragen rör rådgivning, film och videoproduktioner, utbildning, att leda konferenser och vara moderator, medierelationer och PR.
 
Civilingenjörsförbundets Miljöpris för massmedia
Claes Sjöberg fick år 1995, som förste mottagare, Civilingenjörsförbundets Massmediapris. Ur prismotiveringen: ”Claes Sjöberg insåg tidigt miljöfrågornas stora samhälleliga betydelse. Han var en av de allra första miljöjournalisterna. På senare tid har han genom sitt personliga engagemang i Tomorrow Media AB förnyat miljöjournalistiken och gett nya infallsvinklar genom intressanta och informativa produkter som MiljöRapporten och - i synnerhet - Tomorrow Magazine.”

Claes och Kungen
Kung Carl XVI Gustafs Miljöpris
År 2000 fick Claes Sjöberg Kung Carl XVI Gustafs Miljöpris för sina insatser att sprida kunskap om miljöfrågor. Priset delades ut vid en ceremoni vid Stockholms Slott och var i form av ett stipendium för internationella studier inom miljöområdet.


Internationellt kontaktnät
Claes Sjöberg har ett brett internationellt kontaktnät efter många år som ansvarig för en av världens mest kända tidskrifter om näringslivet och hållbar utveckling. Han var under flera år medlem i brittiska Cambridge University Core Faculty som ansvarade för deras årliga ledarskapsprogram inom området Business & The Environment. Han har haft uppdrag för UNEP, United Nations Environment Program och medverkat i kommunikationsinsatser för WBCSD, World Business Council for Sustainable Development och GRI, Global Reporting Initiative.
Cambridge
Lärarfakulteten vid Business and the Environment Programme, Cambridge University, samlad vid seminarium på slottet Leopoldskron, Österrike, under ett besök från Storbritanniens prins Charles.
Kontaktinfo
English